ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE HARMAN CONSUMER NEDERLAND B.V., AVSEENDE INTERNETFÖRSÄLJNING OCH LEVERANS AV PRODUKTER

Harman Consumer Nederland B.V. har sitt registrerade huvudkontor i Rotterdam i Holland. Företaget finns listat hos Amsterdam Chamber of Commerce (handelskammaren i Amsterdam) under arkivnummer 23081051. Harmans företagsadress är Herikerbergweg 35, 1101 CN Amsterdam Zuidoost.

1. TILLÄMPLIGHET

1.1 Följande definitioner gäller de allmänna villkoren häri:

 • Villkor: dessa allmänna villkor för Harman, gällande internetförsäljning och leverans av produkter.
 • Harman: Harman Consumer Nederland B.V., som agerar under namnet Harman, på telefonnumret + 31 20 563 08 00, (Harman kundservice), med öppettiderna måndag till fredag mellan 10.00 och 16.00 (med undantag av juridiskt godkända allmänna helgdagar) enligt tillämpliga, tillkännagivna samtalstaxor. Epost: Webshop-se@harman.com.
 • Kund: individ, juridisk person eller partnerskap som är part i eller delaktig i juridiskt agerande eller agerande enligt hänvisning i paragraf 1.2., eller mot vem juridiskt agerande eller agarande med hänvisning i förutnämnda paragraf riktas, eller från vem begäran enligt hänvisning i förutnämnda paragraf har sitt ursprung.
 • Produkter: samtliga artiklar som Harman säljer till sina kunder genom företagets hemsida.
 • Hemsida:
  • http://se.akg.com finns även genom www.akg.com/shop
  • http://se.harmankardon.com finns även genom www.harmankardon.com/shop
  • http://se.infinity.ssystems.com finns även genom www.infinitysystems.com/shop
  • http://se.jbl.com finns även genom www.jbl.com/shop

1.2 Villkoren gäller samtliga erbjudanden, beställningsbekräftelser, leveranser av produkter och fakturor från Harman till kunden, alla beställningar från kunden till Harman, samt samtliga avtal mellan Harman och kunden. Detta gäller vidare samtliga begäran av kunden gällande leverans av produkten och, oavsett huruvida avtal fastställts eller fastställdes, mellan Harman och kunden.

1.3 Villkoren gäller även kundens bruk av Harmans hemsida.

1.4 Innan eller när avtal skrivs på, ser Harman till att dessa villkor finns att tillgå för kunden, i elektroniskt format eller på annat sätt. Kunderna är själva ansvariga, om du så önskar, för att spara eller skriva ut villkoren och avtalet genom ett pålitligt datamedium, att använda funktionerna på hemsidan, samt för att förvara det sparade exemplaret så att det finns permanent tillgängligt.

1.5 Oaktat lagstadgade åtaganden gällande Harman självt att spara avtalet och/eller villkoren, finns inget åtagande om att spara arkiverade avtal, och/eller att villkoren alltid måste finnas tillgängliga för kunden.

1.6 Allmänna villkor som följs av kunden, eller andra villkor, gäller inte. Kunden får endast nyttja alternativa och/eller ytterligare villkor om och i den mån Harman skriftligen accepterar dylika villkor. Dylika alternativa eller ytterligare villkor inverkar inte på tillämpligheten hos övriga paragrafer i villkoren, samt gäller exklusivt avtalet för vilket de uttryckligen avtalats skriftligen.

1.7 Harman har rätt att ändra och/eller göra tillägg i dessa villkor.i

 

2. KOMMUNIKATION

2.1 Kommunikation mellan Harman och kunden får ske elektroniskt, såvida inte annat uttryckligen anges i dessa villkor och/eller avtalet och/eller lagstiftning.

2.2 Harmans sparade version av kommunikationen ifråga utgör bevis för detta, förutom då kunden har motbevis.

2.3 Elektronisk kommunikation anses ha mottagits på överföringsdatumet, såvida inte mottagaren har motbevis. Om meddelandet inte mottagits på grund av leverans- och/eller tillgänglighetsproblem angående kundens epostinkorg, ligger ansvaret för risken på kunden, även om epostinkorgen finns hos en tredje part.

 

3. FASTSTÄLLANDE OCH UPPHÄVANDE AV AVTAL

3.1 Uttalande av Harman på hemsidan angående tillgängligheten hos produkter utgör en inbjudan om anbud. Alla avtal ingås på suspensiva villkoret att produkterna ifråga finns i tillräcklig omfattning. Avtal sluts genom Harmans bekräftelse på kundens beställning. Bekräftelse får skickas elektroniskt (t ex genom hemsidan, epost, textmeddelande eller liknande teknologi) eller efter överenskommelse, skriftligen.

3.2 Harman äger rätt att närsomhelst avslå en beställning från en kund. Om Harman använder sig av rätten att avslå en beställning meddelar Harman kunden så fort som möjligt efter mottagandet av kundens beställning.

3.3 Information, bilder, meddelanden, annonser, anbud osv, som placeras på hemsidan eller skickas genom epost eller annan typ av kommunikation om samtliga erbjudanden och huvudfunktionerna hos produkterna, tillhandahålls med så stor noggrannhet som möjligt. Dock garanterar inte Harman att alla anbud och produkter helt stämmer med informationen som lämnas. I princip får inte små skillnader utgöra orsak till ersättning och/eller upphävande (inklusive delvist upphävande) av avtalet.

3.4 När produkter köps på hemsidan har kunder som inte köper produkter under utövande av yrke eller verksamhet 7 (sju) dagar på sig att dra sig ur avtalet utan att behöva ange orsak. Perioden börjar dagen efter mottagandet av produkten av eller åt kunden.

3.5 Så länge kunden har rätt att dra sig ur avtalet enligt hänvisning i paragraf 3.4, måste kunden hantera produkten och förpackningen med tillbörlig varsamhet. Kunden får endast packa upp eller använda produkten i skälig nödvändig omfattning för att bestämma om han vill behålla produkten. Om kunden utövar sin rätt att dra sig ur avtalet får denne returnera till Harman produkten(-erna), samt även samtliga tillbehör och delar i nyskick i originalförpackningen, som måste vara oskadad och omärkt, genom speditör som bestäms av Harman, samt i enlighet med Harmans anvisningar på hemsidan.

3.6 Rätten att dra sig ur ett avtal enligt paragraferna 4 och 5 i avsnitt 3 gäller inte programvara om kunden har brutet plomberingen.

3.7 Om kunden använder sig inom rimlig tid av rätten att dra sig ur avtalet enligt paragraf 3.4 och vidare har uppfyllt kraven i paragraf 3.5, och produkten ifråga inte omnämns i paragraf 3.6, tillser Harman att kunden gottgörs för beloppen som kunden betalt Harman, inom 30 (trettio) dagar.

3.8 Under utövande av rättighet att dra sig ur ett avtal enligt paragraf 3.4, måste kunden returnera produkten(-erna) i enlighet med Harmans anvisningar. Harman accepterar inte produkter som inte returneras i enlighet med företagets anvisningar. Kostnader för att returnera produkt(er) bärs av kunden. Därför drar Harman av transportkostnaderna från återbetalningen som behandlas i paragraf 3.7.

 

4. PRISSÄTTNING

4.1 Priset som gäller produkten vid beställningen anges i euro och innehåller holländsk moms, men innehåller inte lagstadgat bidrag för kassering och transport- eller leveranskostnader. Procentandelen och beloppet för momsen, lagstadgat bidrag för kassering och transport- eller leveranskostnader, anges på alla fakturor.

4.2 Harman får närsomhelst rätta till bevisade fel i pris eller beskrivning gällande en produkt på hemsidan. Dock får en kund som bestämt sig för att sluta avtal enligt dylika fel får upphäva detta avtal inom 7 (sju) dagar efter att Harman informerat kunden om felet(-en) ifråga.

 

5. BETALNING

5.1 Såvida inte annat uttryckligen anges skriftligen, måste betalning göras enligt anvisning på hemsidan, utan att inverka menligt på villkoren i paragraf 5.4.

5.2 Vissa betalningssätt får endast användas om kraven för sådana betalningssätt, t ex en kunds kreditvärdighet, verifiering av identitet och behörighet, uppfyllts. Om sådana villkor gäller anges de på hemsidan.

5.3 Om kunden bestämmer sig för att betala med kreditkort som utfärdats av tredje part eller elektronisk betalningsmetod, gäller villkor som ställts upp av kortets utfärdare eller bank. Harman är inte part i förhållandet mellan kunden och kortets utfärdare eller bank.

5.4 Kunder som endast delvis uppfyller sina betalningsåtaganden, eller som underlåter att uppfylla dem eller inte uppfyller dem inom rimlig tid, anses vara skyldiga till försummelse enligt lag. Alla belopp som kunden fortfarande är skyldig Harman förfaller omedelbart till betalning utan vidare krav eller meddelande om försummelse. Tillägg görs enligt den lagstadgade (kommersiella) räntan som beräknas från dagen efter den utgångna överenskomna perioden för betalningen. Del av månad räknas som hel månad.

5.5 Samtliga juridiska och utomjuridiska kostnader som åsamkas av Harman gällande inkassering av belopp som en kund är skyldig bärs av kunden. Utomjuridiska kostnader måste utgöra minst 10 % (tio procent) av beloppet som kunden är skyldig (inklusive räntan som nämns i paragraf 5.4), dock minst EUR 150, utan att det menligt inverkar på Harmans rätt att kräva verkliga kostnader om dessa är högre.

5.6 Betalning som görs av en kund måste först gälla belopp som kunden är skyldig, eller ränta som kunden är skyldig, samt, efter full betalning av dessa belopp, kundens äldsta utestående faktura, oavsett om kunden anger avvikande information vid betalning.

 

6. LEVERANS, LEVERANSDATUM, TRANSPORT OCH RISK

6.1 Harman levererar produkterna som beställts till leveransadressen som angetts av kunden. För varje beställning måste kunden ange om leveransadressen är densamma som faktureringsadressen. Det går bra att ange en annan leveransadress.

6.2 Leveranser görs endast i Holland. Inga leveranser görs till postfackadress. Leverans av produkter som beställts utförs av speditör som anlitas av Harman.

6.3 Beställningar levereras som fort som möjligt efter att beställningen bekräftats och betalningssättet enligt kunden behandlats. I princip strävar Harman efter att företagets speditör ska ha levererat en beställning inom 10 arbetsdagar, såvida inte annat anges av Harman. I princip görs leveranser på arbetsdagar mellan 9.00 och 17.00.

6.4 Om en kund beställer en produkt som tillfälligt är slut på lagret meddelar Harman kunden om när produkten blir tillgänglig igen.

6.5 Om en kund inte är närvarande på första arbetsdagen som den beställda produkten levereras, levererar speditören produkten igen nästa arbetsdag. En beställd produkt levereras till kunden totalt 3 (tre) gånger. Om kunden inte kan ta emot produkten får kunden ett kort i brevlådan. Kortet anger ett telefonnummer som kunden kan ringa för att beställa ny tid för leverans.

6.6 Transport- och leveranskostnaderna som kunden måste betala vid beställning av en viss produkt anges uttryckligen på hemsidan.

6.7 Överenskomna leveranstider eller -datum är endast ungefärliga. De får inte anses utgöra en deadline. Om en kund inte ännu uppfyllt ett åtagande gentemot Harman, inklusive förbetalning, oavsett om det handlar om delbetalning eller annat, har Harman rätt att fördröja leverans eller leverans av produkter. Om leveranstid eller -datum missas på grund av att kunden inte fick klara anvisningar gällande leverans, leverans eller annat, eller underlät att lämna annan information och/eller utföra annat agerande som krävs för leverans, eller om en omständighet uppstår som inte kan hänföras till Harman, och det skapade ett hinder för leverans innan eller vid tiden/datumet för leverans, förlängs tiden/datumet för leveransen med tiden för hur länge utförandet av avtalet fördröjts eller störts.

6.8 Om leverans av en produkt fördröjs, eller om ett avtal inte kan utföras helt eller delvis, meddelas kunden inom 5 arbetsdagar efter att Harman skickat beställningsbekräftelsen.

6.9 Om en leveranstid eller -datum missas har kunden aldrig rätt till återbetalning av Harman, avseende direkta skadestånd eller följdskadestånd.

6.10 Tidiga delleveranser tillåts alltid. En kund är skyldig att acceptera en sådan leverans från Harman. Villkoren gäller även delleveranser.

6.11 Från och med då den levereras överförs ekonomiskt ansvar och risk för produkten till kunden.

 

7.  BEVARANDE AV ÄGANDE

7.1 Samtliga produkter som levereras av Harman förblir Harmans egendom tills beloppet som förfaller enligt avtalet till fullo betalts, inklusive ränta och inkassobelopp.

7.2 Om tredje parter påstår att de har rättigheter med avseende på produkter som levererats av Harman, där bevarande av ägande gäller, eller om de önskar skapa en rättighet med avseende på dessa produkter eller vill lägga till dem, måste kunden omedelbart meddela Harman därom. Då har Harman behörighet att avlägsna produkterna ifråga, eller att göra att de avlägsnas från kundens lokaler tillfälligt eller permanent, för att ta tillbaka dem och/eller lagra dem eller lagra dem i annan lokal.

7.3 Samtliga kostnader med anknytning till utövandet av bevarandet av ägande, inklusive kostnader för transport och lagring, bärs av kunden.

7.4 Om Harman utövar sin rätt till bevarande av ägande, har Harman alltid rätt, men är inte skyldig, att sälja produkterna till en eller flera tredje parter. Kunden får tillgodogörande av Harman motsvarande marknadsvärdet för produkterna eller säljvärdet (förutnämnt värde fastställs av Harman), i första hand det lägre värdet, minus samtliga kostnader som åsamkas för att ta tillbaka dem, utan att det menligt inverkar på Harmans rätt till full återbetalning för skada som uppstår som ett resultat av kundens underlåtenhet att uppfylla sina åtaganden.

 

8.  KONFORMITET OCH GARANTI

8.1 Harman garanterar att produkterna uppfyller kraven i avtalet, specifikationerna i anbudet, rimliga krav gällande tillförlitlighet och/eller ändamålsenlighet och lagstadgade bestämmelser och/eller statliga bestämmelser i kraft det datum avtalet slöts.

8.2 Som arrangemang som erbjuds som garanti av Harman, får inte tillverkaren eller importören negativt påverka rättigheter och krav som kunden kan hävda i förhållande till Harman,  avseende underlåtenhet hos Harman att uppfylla företagets åtaganden enligt lag och/eller avtalet.

8.3 En tillverkares garanti får kopplas till produkter som köpts hos Harman av en kund som inte agerar utifrån utövandet av ett yrke eller affärsverksamhet. Kunden hittar information om detta i eller på förpackningen för produkten ifråga, eller på Harmans hemsida:  se.akg.com // se.jbl.com // se.harmankardon.com  // se.infinitysystems.com

8.4 Harman lämnar ingen vidare garanti gällande produkterna företaget säljer. Även om en tillverkares garanti gäller enligt paragraf 8.3 följer företaget ändå till fullo lagstadgade åtaganden som gäller för företaget som säljare i förhållande till konformiteten hos produkter som sålts enligt paragraf 7:17 och 7:18(2) i holländsk civilrättslig lagstiftning (DCC), gentemot kund som inte agerar i samband med utövandet av ett yrke eller affärsverksamhet. Vid icke konformitet garanterar Harman att företaget betalar för reparation eller ersättning av produkten ifråga, inom rimlig tid, i enlighet med bestämmelser i avsnitt 7:21 och 7:22 DCC och förutsatt att kunden uppfyller åtagandet att inlämna klagomål enligt avsnitt 7:23 DCC. Vid icke konformitet, eller om reparation eller ersättning inte är möjlig eller inte rimligen kan begäras utföras av Harman, eller om Harman inte kan utföra reparation eller utbyte inom rimlig tid och/eller utan omfattande olägenhet för kunden, har kunden rätt att upphäva avtalet, helt eller delvis, i uppfyllande av bestämmelser härför i paragraf 7:22(1)(a) (DCC).

8.5 En kund får endast göra anspråk på lagstadgad garanti av Harman om produkten köpts genom Harmans hemsida.

8.6 Lagstadgad period för garantin börjar när produkten levererats. Fakturan fungerar som garantibevis.

8.7 Vid defekt i eller skada på produkt som ett resultat av bruk utan tillräckliga kunskaper eller felaktigt bruk, externa eventualiteter i ordets bredaste bemärkelse, söndermontering, avinstallation, avsikt eller allvarlig vårdslöshet från kundens sida, kan kunden inte i något fall inleda anspråk mot Harman enligt garantin.

8.8 Om under undersökning som utförs av Harman eller tillverkaren det kan bevisas att tredje part försökt reparera produkten kan kunden inte inleda anspråk mot Harman enligt den lagstadgade garantin, förutom enligt vad som behandlas i paragraf 6:21(6) DCC, såvida inte Harman lämnat skriftligt tillstånd i förhand härom.

8.9 Om typen eller serienumret på produkten avlägsnats eller ändrats eller om någon av dem är olaglig, förverkar kunden samltiga anspråk enligt Harmans lagstadgade garanti.

8.10 Om en kund inlämnar garantianspråk enligt en lagstadgad garanti måste kunden samarbeta med Harman i den mån det är nödvändigt, bland annat genom att låta Harman genomföra en undersökning gällande omständigheterna under vilka produkten användes och sättet på vilket produkterna installerades.

 

9. RÄTTIGHETER GÄLLANDE IMMATERIELL EGENDOM 

9.1 Rättigheter gällande immateriell egendom gällande produkterna som sålts och tillhandahållits i förhållande till produkterna som sålts och tillhandahållits av Harman förblir Harmans egendom (i förekommande fall), företagets leverantörer eller underleverantörer, inklusive företag med anknytning till Harman eller som kopplats till företaget i en koncern. Rättigheterna ackumuleras exklusivt åt Harman eller – i förekommande fall – företagets leverantörer eller underleverantörer. Detta omfattar copyright, patenträttigheter, varumärkesrättigheter, designrättigheter, kunskaper, rättigheter gällande varumärkesnamn, databasrättigheter och exklusiva licensrättigheter. Leveransen av en produkt som ursprungligen kommer ifrån Harman anses inte uttryckligen eller underförstått utgöra licens om att använda, publicera, reproducera, dekompilera, utnyttja eller publicera åt tredje part rättigheter gällande immateriell egendom, såvida inte tillstånd skriftligen inhämtats från Harman.

9.2 Samtliga ritningar, dokument, tekniska detaljer, specifikationer, anvisningar, marknadsföringsmaterial och/eller övrig information som tillhandahålls kunden av Harman eller – i förekommande fall – företagets leverantörer eller underleverantörer, inklusive företag med anknytning till Harman eller med koppling till företaget i en koncern, som är eller kan utgöra föremål för rättigheter gällande immateriell egendom eller jämförbar rättighet, förblir Harmans egendom eller – i förekommande fall – företagets leverantörer, underleverantörer eller licensgivare och återlämnas till Harman efter första begäran från Harman.

9.3  En kund informerar omedelbart Harman om denne ska fastställa att en tredje part gör intrång på rättighet gällande immateriell egendom tillhörande Harman eller – i förekommande fall – företagets leverantörer eller underleverantörer, eller om en tredje part ska inlämna anspråk i förhållande till kunden i samband med rättigheter gällande immateriell egendom tillhörande Harman eller – i förekommande fall – företagets leverantörer eller underleverantörer, inklusive företag med anknytning till Harman eller koppling till företaget i en koncern. Om Harman begär detta, ska kunden samarbeta i den rimliga omfattning som krävs, så att intrånget eller tvisten kan avslutas så fort som möjligt.

9.4 Om en tredje part, enligt påstådd rättighet, inte vill ha på lager eller leverera produkter som omnämns ovan, har Harman behörighet att avbryta leverans, utan åtagande att betala till kunden ersättning utifrån denna grund.

9.5 Om kunden gör intrång på rättighet gällande immateriell egendom enligt beskrivning i avsnitt 9, kan Harman kräva från kunden en omedelbar och direkt förfallande straffavgift på EUR 1 000, vilket inte uppfyller kraven för motfordran, per brott och för varje dag detta brott inträffar, utan negativ påverkan på Harmans rätt till full ersättning för skada.

 

10. ANSVAR 

10.1 Informationen på hemsidan finns endast i informationssyfte och avses inte ge råd. Om det på Harmans hemsida finns med länkar till andra hemsidor som kan vara av intresse för kunderna, ansvarar inte Harman för skada på kunder som ett resultat av besök på en sådan hemsida. Sådan skada omfattar bland annat skada som orsakas av virus, felaktigheter eller ofullständighet gällande informationen som satts upp på den hemsidan.

10.2 Harmans ansvar gentemot kunden utvärderas i samtliga fall enligt paragraf 7:24 (DCC) eller, om denna bestämmelse inte gäller, gällande obligatoriska lagar.

 

11. DIVERSE

11.1 Om bestämmelser i villkoren är ogiltiga eller anses vara utan laga kraft eller icke bindande, ändrar detta inte giltigheten hos övriga bestämmelser. Om en eller fler bestämmelser förklarats ogiltiga, utan laga kraft eller icke bindande, kommer Harman och kunden överens om alternativa bestämmelser som är giltiga och som mest liknar ungefärligen innehållet och andemeningen hos bestämmelserna som visat sig vara ogiltiga, utan laga kraft eller icke bindande.

11.2 Rättigheter och åtaganden som uppkommer som ett resultat av dessa villkor för kunden är icke överlåtbara, såvida inte detta stipuleras uttryckligen i dessa villkor, eller om det uttryckligen överenskommits skriftligen.

11.3 Ändringar eller tillägg till bestämmelser i villkoren gäller endast om de överenskommits av parterna skriftligen.

11.4 Kapitlen och rubrikerna i dessa villkor är endast till för att finnas till hands för läsaren. De får inte inverka på innehållet eller andemeningen hos bestämmelserna i dessa villkor.

11.5 Om omständigheter utanför Harmans kontroll uppstår har kunden endast rätt till ersättning från Harman om Harman har förmån i samband med företagets misslyckande som Harman inte skulle ha haft vid en tillfredsställande prestation. Då har kunden rätt till ersättning för skada upp till maximal del av beloppet för Harmans förmån.

 

12. SEKRETESS 

12.1 Om en kund är en individ anses denne ha läst Harmans sekretessförklaring, vilken finns på följande hemsidor:

Kunden anses även samtycka till de olika typer av behandling av kundens persondata, enligt beskrivning häri.

 

13. RAPPORTERING AV KLAGOMÅL 

13.1 Om en kund inte är nöjd med hur Harman implementerar eller har implementerat avtalet, kan kunden rapportera sitt klagomål till Harman på ett fullständigt och klart beskrivet sätt, inom rätt tid.

13.2 En kund kan kontakta Harmans kundserviceavdelning med frågor och/eller klagomål i förhållande till produkterna som tillhandahålls av Harman. Kundserviceavdelningen kan nås på + 31 20 56 630 800, eller genom webshop-se@harman.com  (måndag till fredag, mellan 10.00 och 16.00).

13.3 Klagomål som inlämnas till Harman besvaras av Harman inom 10 arbetsdagar efter mottagandet. Om svar på klagomål kräver en förutsägbart längre period, skickar Harman kundens bekräftelse om mottagande av klagomålet inom förutsagd period. Meddelandet innehåller även information om hur länge kunden väntas få ett mer omfattande meddelande.

 

14. VAL AV LAG OCH FORUM

14.1 Holländsk lag gäller för samtliga åtaganden mellan Harman och kunden, hemsidan, dessa villkor och samtliga åtaganden för avtal och åtaganden utan avtal, som ett resultat därav eller med anknytning därtill, med undantag av regler för lagmotstridigheter enligt holländsk internationell privat lagstiftning. Tillämpligheten för Förenta nationernas konvention gällande internationell försäljning av gods (CISG) (Wien, den 11 april 1980) har uttryckligen uteslutits.

14.2 Tvist gällande, eller som ett resultat av avtal som slutits med Harman, anbud eller beställning som gäller helt eller delvis enligt villkoren, dessa villkor samt åtaganden med och utan avtal som ett resultat därtill, inlämnas endast till behörig domstol.

 

Dessa villkor har inlämnats till handelskammaren i Amsterdam med numret 23081051. Versionen som senast inlämnats till handelskammaren är den version som gäller.

 

***